Производство и монтаж на машини, съоръжения и силози за зърнено-фуражната промишленост